GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dežurni Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dežurni Dimnjačari
(Kotoriba, Goričan)
Mario Gerić
099 26 90 358
mario.geric@pre-kom.hr
Milivoj Vugrinčić
099 27 14 449
milivoj.vugrincic@pre-kom.hr
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr


________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE IZGRADNJA NOVE SORTIRNICE KORISNOG OTPADA  

22.04.2015. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša donio je Odluku o izgradnji nove modernije i brže sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Vrijednost projekta je cca. 3,7  milijuna kuna sa PDV-om, a novu tvronicu za obradbu korisnog otpada izgraditi i opremiti će tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Početak radova očekuje se 05.05.2015. godine, a završetak radova očekuje se krajem kolovoza 2015. godine.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE  

22.04.2015. Već tradicionalno u sklopu kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI  čisti se okoliš cijelog donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba). Akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad, te za sudionike osigurava, vreće, rukavice, sokove i klipiće. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI 
PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEČANO OTVORENA KOMPOSTANA PRELOG  

15.04.2015. Jučer je svečano otvorena kompostana u Prelogu. Kompostanu su otvorili novo zaposleni radnik u kompostani Glavina Stjepan, Župan Matija Posavec, Načelnica sektora zaštite okoliša - Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Sedam jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba) već 10 godina zajednički gospodare otpadom na svojem području putem vlastitog komunalnog poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o. prelog. Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, početkom ove godine uvedena je i javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Kako bi se biorazgradivi otpad mogao obraditi i iz njega proizvesti kompost za to nam je potrebna građevina odnosno kompostana koja je izgrađena u Prelogu na lokaciji Gorice. Donje Međimurje je prošlu 2014. godinu završilo sa 22% odvojeno skupljenog i obrađenog otpada. Ove godine očekujemo 50% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada. Održivim gospodarenjem otpadom na području donjeg Međimurja zaposleno je 25 radnika, od tog broja tri radnika zaposlena su na poslovima u kompostani. Kompostana Prelog pokrivati će područje donjeg Međimurja cca 7000 domaćinstva (25000 stanovnika) i preko 500 pravnih osoba, a do popunjenja kapaciteta preuzimati će na obradu i biorazgradivi otpad okolnih JLS ili njihovih komunalnih poduzeća koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom. Projektnu dokumentaciju za kompostane izradila tvrtka je OGP d.o.o. iz Preloga, za iznos od 65 tisuća kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je izradu projektne dokumentacije u cijelosti (100%). Izgradnja i stručni nadzor Kompostane Prelog vrijedna je 3.018.361,69 kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je izgradnju kompostane sa 2.335.271,24 kuna ili 77,37%. Kompostanu su izgradili međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton Goričan i Međimurje PMP Čakovec, dok je stručni nadzor obavljala tvrtka Instalmont-Kanižaj Čakovec.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA PRELOG DOBILA DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM  

10.04.2015. Danas je za kompostanu Prelog izdan posljednji potrebni dokument za rad a to je DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Dozvolo je izdao Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode. Kompostana Prelog već prije dobila je uporabnu dozvolu, te je za nju izrađen elaborat gospodarenja otpadom. Svečano otvaranje kompostane biti će u utorak 14.04.2015. u 12 stati.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATJEČAJ PRE-KOM-a ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA

10.04.2015. 
1.      Zanimanje TESAR ili ZIDAR – jedna stipendija
2.      Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija
Za školsku godinu 2015/2016.
Pravo sudjelovanja:
-Da su učenici redovno upisani u prvi, drugi ili treći razreda srednje strukovne škole za navedena zanimanja
-Da imaju prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općine Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec i Grada Preloga).
-Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2015.
-Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 900,00 kn mjesečno.
-Natječaj je otvoren do 15.9.2015.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Kralja Zvonimira 9 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
-preslika osobne iskaznice ili domovnice
-uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
-potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2015./2016.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju. Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
                                                                                              PRE-KOM Direktor: Siniša Radiković dipl.ing.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU SORTIRNICE KORISNOG OTPADA U PRELOGU  

03.04.2015. Jučer je u Gradu Prelogu potpisan ugovor o izgradnji sortirnica korisnog otpada, između Grada Preloga i tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Navedena građevina za gospodarenje otpadom vrijedna je 3,7 milijuna kuna sa uključenim PDV-om. Sortirnica korisnog otpada koristiti će se za sedam jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba) koje su zajednički organizirale gospodarenje otpadom na svojem području putem vlastitog komunalnog poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o.. Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, jedan segment je sakupljanje i obrada korisnog otpada koji se sakuplja u posebnim vrećama (papir, polimeri, tetrapak, metalna ambalaža, staklo). Također korisni otpad prima se i u reciklažnom dvorištu PRE-KOM te se i taj korisni otpad mora obraditi u sklopu sortirnice korisnog otpada. Projekt odvojenog sakupljanja korisnog otpada odvija se pod imenom NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. U 2014. godini skupljanjem na kućnom pragu putem vreća i sakupljanjem korisnog otpada u raciklažnom dvorištu sakupilo se cca 850 tona korisnog otpada. U reciklažno dvorište primati će se na obradu i korisni otpad od susjednih JLS koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom. U narednom periodu očekuje se daljnje povećanje količina korisnog otpada do 1200 tona godišnje i samo dimenzioniranje linije za sortiranje korisnog otpada napravljeno je prema toj količini.  U sortirnici korisnog otpada raditi će 10 do 12 radnika, a to znači de se očekuje dodatno zapošljavanje od 3 do 5 radnika.
Obradom korisnog otpada on se mora odvojiti od nečistoća, te odvojiti na frakcije koje se mogu prodati kako korisna sirovina. PRE-KOM je jedino komunalno poduzeće sa područja Županije Međimurske koje dodatno odvaja sakupljeni korisni otpad (plastiku na sedam frakcija, papir na dvije frakcije), tako dodatno obrađen korisni otpad postiže bolju cijenu i lakše se prodaje na području EU (PR-KOM trenutno prodaje korisni otpad u Nizozemsku, Sloveniju i Hrvatsku).
Izgradnjom nove veće i brže sortirnice korisnog otpada zaokružiti će se sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja, a PRE-KOM želi postati sabirni centar koji će na obradu primati i korisni otpad i okolnih JLS i komunalnih poduzeća. Projekt će zajednički izgraditi Grad Prelog i Fond za zaštitu okoliša koji će bespovratnim sredstvima podržati izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA PRELOG DOBILA UPORABNU DOZVOLU  

31.03.2015. Danas je kompostana Prelog dobila pravomoćnu uporabnu dozvolu. Kapacitet kompostane je 2000 tona biorazgradivog otpada godišnje, a očekuje se izlaz od oko 1500 tona komposta godišnje. Kroz desetak dana očekujemo završetak postupka za dobivanje dozvole za gospodarenje otpadom za kompostanu. Radno vrijeme kompostane je od ponedjeljka do petka od 8 do 15.00 sati, te svake subote od 8 do 13 sati. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 4. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

24.03.2015. Danas je u održana 4. Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine glavne zaključke:

1.  Jednočlanim domaćinstvima koja koriste usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada odobrava se dodatni popust od 5 %, tako da ukupni popust iznosi 45%. Temeljem toga cijena se sa sadašnjih 43,88 kuna smanjuje na 40,22 kune. Popust se počinje primjenjivati od 01.04.2015. godine.

2. Na prijedlog samih korisnika javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada odobrava im se besplatno dodatno odlaganje jedne vreće trave uz smeđe kante. Dodatnu vreću treba odložiti uz smeđu kantu, ne je vezati kako bi se lako utvrdilo da je u vreći tava. Ova pogodnost vrijedi samo za dodatnu predaju trave od 01.04 do 31.10 u godini, a vreću mora osigurati sam korisnik. 

3. Pozivaju se svi korisnici usluga da nastave sa odvajanjem otpada kako bi se količine miješanog komunalnog otpada dodatno smanjile, a time svi zajedno došli do manjih troškova gospodarenja otpadom te stvorili uvijete za eventualno uvođenje dodatnih popusta ili smanjenja cijene usluge. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREĐENJE CENTRA PRELOGA  

19.03.2015. Nakon prošlogodišnjeg uređenja raskršća Glavne i Sajmišne ulice ovih dana krenuli smo sa hortikulturnim uređenjem toga dijela Preloga. Posaditi će se 30 komada većeg dendro bilja i 500 komada sitnog dendro bilja. Završetak radova očekuje se kroz desetak dana.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SIJANJE KOMPOSTA OBRAĐENOG PROŠLE GODINE  

19.03.2015. Danas je krenulo prosijavanje komposta obrađenog u protekloj godini, i kroz nekoliko dana korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada za 2014. godinu (cca 200 domaćinstva iz Preloga) dobiti će na kućne adrese poklon bon za preuzimanje komposta koji mogu preuzeti u reciklažnom dvorištu PRE-KOM-a. Svaki poklon bon omogućuje preuzimanje 100 litara komposta. Kako je ove godine krenula javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada na cijelom području donjeg Međimurja, sva domaćinstva (njih više od 5100) od sljedeće godine također će dobivati poklon bon za kompost. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu