GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dimnjačari
Prelog
Alen Drk               Mario Gerić

099 4469845          099 4469844

Kotoriba

Milivoj Vugrinčić
099 2714449

D. Vidovec(1.-15.), D. Dubrava(16.-30.)

Hrvoje Fuš

099 2690358

Goričan (1.-15.)

Siniša Sabol

099 2692345

Sveta Marija (16.-30.)

Tihomir Petak

099 3344412

Grobari
(Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava)
Franjo Ekart
099 3344424
Alojz Balent
099 3344441
Krešimir Krušec
099 3344411
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO PUNJENJE KOMPOSTA U VREĆE

 
09.11.2015. Kako je prosijana prva šarža komposta u kompostani u Prelogu kreće se sa punjenjem komposta u vreće. Korisnici će do kraja siječnja 2016. godine dobiti kupon za preuzimanje komposta kojima će korisnici kompost moći samostalno preuzeti u kompostani Prelog da 31.05.2016. godine.  Izrađene su nove vreće za pakiranje komposta i nabavljen je mali uređaj za varenje tih vreća.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA

06.11.2015. Već tradicionalno početkom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZBRINJAVANJE LAMPIONA

06.11.2015. Nakon Dana Svih Svetih lampioni su se sakupljali svakodnevno u velikim količinama i to na svim grobljima donjeg Međimurja. Sakupljeno je oko 500 m3 lampiona, koji su privremeno smješteni u reciklažno dvorište u Prelogu, a nakon čišćenja i baliranja idu na oporabu. Količine koje su ove godine skupljene na razini su količina koje smo sakupljali posljednjih godina, a koje je to brdo vidljivo je sa slike. Neke JLS razmišljaju da se broj lampiona po grobnom mjestu ograniči iz razloga što je zbrinjavanje lampiona i ostalog otpada sa groblja sve veći trošak u održavanju groblja.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEČANO OTVORENA SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U GRADU PRELOGU
03.11.2015. Danas je otvoren drugi kapitalni objekt za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja, sortirnica korisnog otpada kapaciteta od 1500 tona u jednoj smjeni godišnje. Fond za zaštitu okoliša prepoznao je rezultate vrijednih Međimuraca i značajno pomogao u više projekata izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom i to komunalna vozila, smeđe kante, žute i plave kante, izgradnji kompostane, pa tako i u izgradnji sortirnice korisnog otpada  koja je danas svečano otvorena. Projektnu dokumentaciju vrijednu 86.600,00 kuna izradila te tvrtka Instal-promet Kanižaj iz Čakovca, a sa 100% bespovratnih sredstava sufinancirao ju je Fond za zaštitu okoliša. Nakon provedenog javnog natječaja izgradnju preuzima tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, a stručni nadzor tvrtka OGP d.o.o. iz Preloga. Vrijednost građevine, opreme i stručnog nadzora iznosi 3.683.244,96 kune od kojih je 80% bespovratnim sredstvima sufinancirao Fond za zaštitu okoliša (2.946.595,97 kn).
Sortirnicu su svečano pustili u rad pobjednici EKO KVIZA "Ne dvoji nego smeće odvoji!"  Tamara-Ana Krušelj, Nika Sraka, Fran Hozjak iz Osnovne škole Prelog, te župan Županije Međimurske Matija Posavec, direktor Tehnixa Đuro Horvat i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici Grada Preloga, predstavnici okolnih JLS, te predstavnici komunalnih poduzeća iz cijele Hrvatske. Građevinu je blagoslovio Župni vikar Karlo Šimek.
 
Ove godine donje Međimurje za 9 mjeseci odvojeno je sakupilo, obradilo a dio i samostalno oporabilo 1947 tona korisnog otpada, odnosno  49,27% otpada, za usporedbu prosjek EU 43%, a Grad Prelog postaje lider u RH sa 55,72%. Sama građevina sortirnice veličine je 20 x 24 metra a kapacitet nove linije za sortiranje je 1200 tona u jednoj smjeni godišnje, ako tome dodamo i kapacitet stare linije od blizu 300 tona godišnje, dolazimo da se u novoj građevini za gospodarenje otpadom u jednoj smjeni godišnje može obraditi 1500 tona korisnog otpada. Da bi ostvarili planirane rezultate mi moramo i nagraditi naše korisnike koji sa nama surađuju na našem zajedničkom projektu, a to je „društvo bez otpada“ , zbog ostvarenih ušteda od početka sljedeće godine krenuti ćemo sa popustom za naše korisnike koji će cijenu usluge umanjiti do 4 kune mjesečno, odnosno biti će manja 5,8%, a svi korisnici smeđih kanti dobiti će kupone za po 100 litara komposta.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POPUST ZA KORISNIKE TE PRISTUPANJE STRATEGIJI "ZERO WASTE"
26.10.2015. Danas je održana 6. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja te je dogovoreno uvođenje popusta za korisnike i pristupanje strategiji "Zero Waste".
1. Uvođenje popusta za korisnike
Kako smo počeli odlagati miješani komunalni otpada na odlagalište Piškornica po povoljnijim cijenama nego dosada sa 01.01.2016. godine krećemo sa popustom. Popust će iznositi 4 kune mjesečno za korisnike sa crnom i smeđom kantom, dok će korisnici sa crnom kantom i kompostištem dobiti popust od 2 kune. Korisnici koji već ostvaruju neki od popusta (npr. jednočlana i dvočlana domaćinstva) dobiti će pripadajući dio novog popusta ovisnosti o iznosu plaćanja. Korisnici koji nisu regulirali status javne usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i korisnici koji imaju dug veći od 100 kuna ne ostvaruju pravo na popust. Popust je privremenog karaktera i primjenjivati će se do promjena uvjeta poslovanja (npr. donošenja Uredbe Vlade RH o obračunu usluge gospodarenja otpadom, do početka rada regionalnog centra Piškornica i sl.). Pozivamo Vas da nastavimo odvajati otpad kako bi ispunili preuzete obaveze RH ulaskom u Europsku uniju, te si omogućili eventualno nove mogućnosti za popuste.

2. Pristupanje strategiji "Zero Waste"
 
Temeljem analize sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja izrađenog od strane Zelene Akcije Zagreb, predloženo nam je pristupanje strategiji "Zero Waste", a kontaktirali su nas i iz "Zero Waste Europe". Na Savjetu je dogovoreno da JLS donjeg Međimurja do kraja ove godine prihvate Odluke o prihvaćanju strategije "Zero Waste". JLS donjeg Međimurja nastaviti će promicati odvojeno sakupljanje otpada te njegovu obradu i oporabu, čime će se ostvariti daljnje smanjenje miješanog komunalnog otpada po stanovniku donjeg Međimurja sa sadašnjih 98 kg na 50 kg po stanovniku do 2020. godine.
"Zero Waste Europe" (Europa bez otpada) okuplja i zastupa europske općine i gradove koje se otvoreno zalažu za kontinuirano smanjenje nastajanja otpada i stalno poboljšanje odvojenog skupljanje i oporabe otpada, te promiču novi odnos ljudi prema otpadu. "Zero Waste" mreža europskih općina i gradova obuhvaća JLS koje u području gospodarenja otpadom služe kao primjer dobre prakse kao najuspješnije u Europi, te kako bi se olakšalo prepoznavanje prednosti takovih JLS.  Cilj strategije je i stalno promicanje sustava gospodarenja otpadom i stalno i dosljedno napredovanje prema nula otpada.
 
Strategiju "Zero Waste" želimo Vam približiti i kroz jednu karikaturu (slika u prilogu).
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM JE IZRADIO NOVE PLANOVE GOSPODARENJA OTPADOM ZA  7 JLS DONJEG MEĐIMURJA
22.10.2015. Kako za većinu JLS donjeg Međimurja stari Planovi gospodarenja otpadom ističu početkom sljedeće godine izrađeni su novi, te su JLS provele javnu raspravu o njima putem svojih web stranica. Sami planovi su usklađeni sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Donošenjem novih Planova gospodarenja otpadom ali i samom uspostavom sustava gospodarenja otpadom na terenu ispunili smo sve naše obaveze sukladno Zakonu o održivom   gospodarenju otpadom. PRE-KOM je sukladno svojim dozvolama za gospodarenje otpadom  organizirao sustav na terenu, te sav odvojeno sakupljeni korisni otpad obrađuje, a biorazgradivi otpad se i oporabljuje u našim građevinama za gospodarenje otpadom (reciklažnim dvorištem, sortirnicom korisnog otpada, kompostanom).
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA DOBILA UPORABNU DOZVOLU
16.09.2015. Nakon obavljenog tehničkog pregleda sortirnica korisnog otpada u Prelogu dobila je uporabnu dozvolu i počela je sa radom. Izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca izgradila je cijelu sortirnicu (halu i sortirnu liniju) za samo 100 dana sukladno rokovima iz provedenog javnog natječaja. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Instal-promet Kanižaj d.o.o., a stručni nadzor provodila je tvrtka OGP d.o.o. iz Preloga. Sukladno okončanoj situaciji cijena izgradnje, opremanje sortirnice i stručni nadzor iznose 3.673.882,81 kunu sa PDV-om, a sa 80% bespovratnih sredstava izgradnju sortirnice korisnog otpada pokriva Fond za zaštitu okoliša, a što iznosi 2.939.106,25 kuna. Kapacitet sortirnice iznosi 1200 tona godišnje a u jednoj smjeni na dvije linije za sortiranje može raditi do 15 radnika.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PROBNOM RADU
04.09.2015. Sortirnica korisnog otpada koja se gradi u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a krenula je sa probnim radom i podešavanjem same linije za sortiranje. Radnici izvođača radova tvrtke Tehnix d.o.o. podešavaju samu liniju i obučavaju radnike PRE-KOM-a za korištenje sortirne linije. Kapacitet nove sortirnice iznosi 1200 tona godišnje, a i iz prvih rezultata probnog rada očekuje se značajno ubrzanje rada, te poboljšanje uvjeta rada za same radnike na sortirnoj liniji. U nekoliko slika želimo Vam približiti naš novu sortirnicu.________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO PRVO PROSIJAVANJE KOMPOSTA U KOMPOSTANI PRELOG
31.08.2015. Kako su u kompostani pripremljene prve količine materijala za prosijavanje, u narednih nekoliko dana prosijati će se oko 300 m3 komposta koji će se puniti u vreće i pripremiti za podjelu našim korisnicima. Kompost se sije kroz sito 16*8 mm što je više nego dvostruko manje nego prijašnjih godina u pilot projektu. Ovim sitom dobiti će se vrlo sitni kompost za punjenje u vreće, koje će korisnici moći podići uz kupon koji će im biti dostavljen na kućnu adresu do kraja ove godine. Kupon za 2015. godinu moći će se iskoristiti do 30.06.2016 godine.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PRELOGU PRED ZAVRŠETKOM
20.08.2015. Sukladno ugovorenim rokovima izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz D. Kraljevca završava izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu kapaciteta 1200 tona godišnje. Investicija iznosi 3,7 milijuna kuna a 80% investicije pokriva Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Nova, modernija i brža sortirnica omogućiti će brže i kvalitetnije sortiranje korisnog otpada koji se nakon sakupljanja od građana i poduzeća mora dodatno sortirati i do 7 frakcija. U narednih desetak dana završiti će se montaža struje, ventilacije, grijanja te same sortirne linije.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu