POVJEST GROBLJA PRELOG
        1758. - 1762. godine gradi se crkva u PRELOGU. Radi rušenja stare, (manje crkve) i kopanja temelja za novu veću župnu crkvu Svetog Jakoba u Prelogu, najvjerovatnije je morao biti "prenesen" dio groblja. To su bila najvjerovatnije ona "bolja mjesta" uz samu crkvu. Najvjerovatnije je to početak ukapanja pokojnika na novom mjestu.
        1782. godine austrougarski car Josip II. izdaje "IMITAT" - Carsku uredbu o grobljima i Kriptama. Tom Uredbom zabranjuje se pokapati mrtve na grobljima uz crkvu i u kriptama. Po tom novom zakunu, groblja moraju biti udaljena najmanje 300 koraka od crkve i od naselja. Ta se naredba postepeno provodila u monarhiji.
        - 1768. godine Kanonska vizitacija župe Prelog navodi da je groblje oko Crkve
        - 1779. godine Kanonska vizitacija župe Prelog navodi:
       
        "Perlakense cementerium casatum et translatum est... extra Oppidum..."; "Preloško groblje je zatvoreno i preneseno izvan trgovišta ..." Dakle, groblje u PRELOGU je prenešeno na novu lokaciju u vremenu između dviju Kanonskih vizitacija, (1768.-1779. godine).

        Kada ? Kada je to točno bilo ...?

Taj datum trebalo bi tražiti na Duhovnom stolu Zagrebačke biskupije, jer novo groblje se uvijek trebalo blagosloviti, a to župnik nije smio učiniti sam. Trebao je pozvati nekoga iz biskupije, ili od biskupije dobiti dozvolu da to smije učiniti. Taj podatak može biti i u Protokolu i Zaladske županije, kamo je Međimurje politički u to vrijeme pripadalo. Crkvena i državna dozvola bi trebala biti zabilježena u Protokolu ... jer bez tih dviju instanci (crkvene i državne) - novo groblje nije moglo biti otvoreno.

U Prelogu, 22. kolovoza 2006.

Antun Hoblaj
    župnik
Ukoliko imate neke podatke ili slike o prošlosti Groblja Prelog rado ćemo ih objaviti na našim web stranicama !
O Groblju Prelog

        Groblje zauzima površinu od 15487 m2, a u sklopu groblja nalazi se 1990 grobnih mjesta.
        Samo groblje ima uređene staze između grobnih polja i zelene površine na 9748 m2.
        Na groblju se nalaze četiri pumpe za vodu, a za odlaganje smeća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.
GKP PRE-KOM d.o.o.