NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 301.07.2009. GKP PRE-KOM d.o.o. nastoji u organizirano sakupljanje otpada uključiti sva domaćinstva, te se u surdnji sa Gradom i Općinama nastoji povećati postotak uključenosti domaćinstva. Vidljivo je da se dio dmačinstva uključio u organizirano sakupljanje otpada, no željeli bi postotak uključenih još povećati. Sva domaćinstva dužna su se uključiti u organizirano zbrinjavanje otpada, te ih i ovim putem pozivamo da to učine.
PRIKUPLJENE KOLIČINE OTPADA I-VI 2009. GODINI
03.07.2009. Evo objavljujemo prikupljene količine otpada za prvih 6 mjeseci u 2009. godini. Kako je vidljivo iz prve tabele sakupljeno je 5,41% više otpada i to komunalnog otpada za 0,7 % više, a korisnog otpada 35,81 % više. Vidljivo je da komunalni otpad raste sporije od korisnog otpada, a uz to smo povećali udio korisnog otpada u komunalnom koji smo sakupili u primarnoj reciklaži u domaćinstvima sa 11% na preko 18% u 2009. godini. Količine korisnog otpada i dalje rastu (35,81%), no još uvijek se dio naših korisnika ne pridržava Zakona o otpadu koji propisuje da se korisni sastojci otpada moraju izdvojiti.

Zato još jedanput pozivamo sve naše korisnike da NE DVOJE NEGO SMEĆE ODVOJE !

GKP PRE-KOM d.o.o.

UKLJUČENOST DOMAĆINSTVA U ORGANIZIRANO ZBRINJAVANJE OTPADA
Općina/Grad
Domaćinstva
2007
% 2007
2008
% 2008
VI/2009
% 2009
Prelog
2304
2104
91,32
2130
92,45
2157
93,61
S. Marija
771
673
87,29
679
88,07
675
87,54
D. Vidovec
492
368
74,80
379
77,03
382
77,64
D. Dubrava
753
624
82,87
626
83,13
626
83,13
Gorčan
920
890
96,74
886
96,30
882
95,86
Ukupno
5240
4659
88,91
4700
89,69
4722
90,11
Vrsta otpada
I-VI/2007
I-VI/2008
I-VI/2009
Rast/Pad %
Komunalni
838862
969424
976439
+0,7
Papir
62520
100420
103940
+3,5
PET/plastika
6840
27430
53951
+96,68
MET/metal
2722
8062
16086
+99,52
Tetrapak
700
5450
11000
+101,83
Stare gume
7500
2340
3320
+41,88
Lampaši
2660
5820
9536
+63,84
Elekt. Otpad
0
0
5008

Baterije
0
0
236

Ukupno:
921804
1118946
1179516
+5,41


SAKUPLJANJE SMEĆA U OPĆINI D. KRALJEVEC
04.09.2009.   PRE-KOM od 01.10.2009. godine poćinje obavljati poslove sakupljanja , odvoza i deponiranja otpada na podrućju Općine D. Kraljevec. Sustav gospodarenja otpadom raditi će se prema Planu gospodarenja otpadom Općine D. Kraljevec, a sukladno planu gospodarenja otpadom Županije Međimurske. Djelatnici PRE-KOM svake subote u IX mjesecu dijeliti će kante, vreće, kupone, termine sakupljanja, upute po domaćinstvima. Nakon podjele sustav kreće u punu funkciju od 01.10.2009. godine. Dosadašnji sakupljać EKO-FLOR svoje kante pokupiti će tijekom X mjeseca.

Svaki korisnik usluge dobiti će:      - kantu 120l na korištenje
                                                   - vreće za selektivno sakupljanje skupljanje otpada
                                                   - termine skupljanja otpada (komunalnog, selektivnog, glomaznog)
                                                   - kupon za glomatni otpad
                                                   - županijski letak o postupanje sa otpadom
                                                   - prateći dopis sa općim uvjetima usluge

Više o zbrinjavanju otpada pogledajte pod opciju ZBRINJAVANJE OTPADA.
Termine sakupljanja pogledajte ovdje.


NAČIN RAZVRSTAVANJA I SKUPLJANJA OTPADA

Komunalni otpad - skuplja se svakih 14 dana prema rasporedu odvoza koji ste dobili prilikom podjele posuda za otpad. U posudu za komunalni otpad zabranjeno je odlagati papir, plastiku, staklo, zeleni otpad i otpad životinjskog porijekla. Posuda za otpad mora biti ispred kuće u 7,00 sati na dan odvoza. Višak komunalnog otpada odložite u vreće za "Ostali otpad" koje možete kupiti u trgovini u vašem mjestu ili u sjedištu GKP PRE-KOM d.o.o. K.Zvonimira 9, Prelog.
Selektivni otpad -  na kućnu adresu dostavljene su Vam vreće za odvojeno skupljanje papira (plavi natpis papir),staklo (zeleni natpis staklo), tetrapak (žuta vreća), plastika (žuta vreća), metal (žuta vreća). Za svaku predanu vreću dostaviti ćemo Vam novu zamjensku vreću za korisni otpad besplatno.
Detaljnije upute o načinu odvajanja  korisnog otpada možete vidjeti u letku "Postupanje s otpadom" koji ste dobili prilikom podjele posuda za otpad. Selektivni otpad skuplja se jednom mjesečno prema terminima u kalendaru.
Glomazni otpad - svako domaćinstvo dobilo je na kućnu adresu 1 kupon na kojem je s prve strane ime korisnika i datumi odvoza glomaznog otpada (jednom mjesečno), a na poleđini su vrste otpada koji se može predati. Na prvoj strani zaokružite termin kad želite predati glomazni otpad (prema ponuđenim datumima), a na poleđini u kvadratićima označite vrste otpada koji predajete. Po kuponu je dozvoljeno predati 2m3 otpada, a u slučaju da imate više od 2m3 prilažete i drugi kupon. Kupone dostavite u GKP PRE-KOM d.o.o. osobno ili putem pošte (besplatno) najkasnije 10 dana prije odvoza. Glomazni otpad koji ste prijavili za odvoz mora biti odložen na dostupnom mjestu ispred kuće od 7.00 sati na dan odvoza.
Reciklažno dvorište - veće količine korisnog otpada možete besplatno dovesti u reciklažno dvorište GKP PRE-KOM d.o.o. Industrijska zona Sjever svaki radni dan od 08.00 - 14.00 uz najavu na tel. 645 -535.
Zamjena posuda za otpad - GKP PRE-KOM d.o.o. će vam tijekom mjeseca rujna dostaviti posude za otpad koje možete koristiti od 01.10.2009 godine. Posude od EKO-FLORA d.o.o koristite do zadnjeg odvoza 29. i 30.09.2009 godine te će ih nakon tog termina EKO-FLOR d.o.o. i pokupiti.

Zahvaljujemo na suradnji!

OPĆINA DONJI KRALJEVEC                                                                            GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOGNE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !


PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U ULICI F. GLADA
31.08.2009. Radnici PRE-KOM-a završavaju izgradnju druge strane pješaćko biciklističke staze u ulici Franje Glada. Završetkom radova podići će se sigurnost kretanja po ulici Franje Glada i prohodnost prema Gospodarskoj zoni Sjever. Vrijednost radova procjenjuje se na preko 200.000,00 kuna. Planirani završetak radova je 20.09.2009.


DRUGA BERBA U PRE-KOM-ovom PLASTENIKU
29.10.2009. PRE-KOM je početkom godine pustio u korištenje reciklažno dvorište za korisni otpad u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Skladišni prostor za korisni otpad prostire se na cca 1000m2 sa sedam velikih boksova i više kontejnera za sve vrste korisnog otpada. Reciklažno dvorište koriste Grad Prelog i Općine D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija, Goričan i D. Kraljevec. Sljedeći korak u opremanju reciklažnog dvorišta je nabava trake za sortiranje i preše za baliranje korisnog otpada kako bi taj otpad lakše skladištili i predavali na ponovnu oporabu.
     U suradnji sa Gradom Prelogom opremanje reciklažnog dvorišta kandidirali smo prema Fondu za zaštitu okoliša te je fond odobrio bespovratno sufinanciranje u iznosu od 40% investicije koja će biti oko 300.000,00 kuna sa uključenim PDV-om. Uz taj projekt Fond za zaštitu okoliša zajedno sa Gradom Prelogom sudjelovati i u pilot projektu sakupljanja bio otpada u jednom gradskom naselju, a taj projekat vrijedan je oko 180.000,00 kuna sa PDV-om.


OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PRE-KOM-a
15.09.2009. U PRE-KOM-ovom plasteniku krenula je prodaja maćuhica i trajnica. Sve cvijeće iz naše ponude moći ćete kupiti na tržnicama u Prelogu, Goričanu, Sv. Mariji, D. Kraljevcu ili se javite u PRE-KOM. Uz cvijeće nudimo i uslugu sadnje i projektiranja vrtova, okučnica, parkova i sl.


NOVI KALENDARI I NOVA CIJENA ZA ODVOZ OTPADA ZA 2010. GODINU
05.12.2009. Na našim web stranicama možete pronaći nove kalendare za odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i selektivnog otpada. Svako domaćinstvo dobilo je novi kalendar i kupone na svoju kućnu adresu.
Sve termine možete pogledati OVDJE.


Sa početkom sljedeće godine prisiljeni smo povećati cijene usluge skupljanja, odvoza i deponiranja otpada. Cijena usluge se nije mijenjala od 2006. godine, a u međuvremenu došlo je do rasta svih ulaznih troškova,  pogotovo cijene odlaganja otpada a uz to se desio i slom tržišta sekundarnih sirovina.  Nova cijena iznosi 59,60 kuna za 3 i više člana domaćinstva, jednočlana i dvočlana domaćinstva ostvaruju popust od 30% odnosno 40%, a za domaćinstva koja primaju socijalnu pomoć popust iznosi 50% cijene. Više o strukturi cijene pogledajte OVDJE.

ZIMSKA SLUŽBA
20.12.2009. Grad Prelog prekriven je sa preko 50 cm snjega. PRE-KOM je za zimsku službu pripremio 4 opremljena stroja za čišćenje snjega na području Grada Preloga, te je pripremljeno 13 tona soli. Čisti se blizu 50 km cesta i ulica na podrućju Grada Preloga.  Državne i županijske ceste ne čisti PRE-KOM već ih čiste druga poduzeća. Čišćenja snjega počelo je u subutu oko 10 sati i završilo noću na nedjelju iza 2 sata. Strojevi su imali do četiri prolaza čime smo sve ceste i ulice održali prohodnim za vozila i pješake. Uz to čišćena su i gradska parkirališta, uz to PRE-KOM usluge zimske službe pruža i tvrtkama sa područja Grada Preloga.
Općina/Grad
Domaćinstva
2007
% 2007
2008
% 2008
2009
% 2009
Prelog
2304
2104
91,32
2130
92,45
2184
94,79
S. Marija
771
673
87,29
679
88,07
671
87,03
D. Vidovec
492
368
74,80
379
77,03
383
77,85
D. Dubrava
753
624
82,87
626
83,13
628
83,40
Gorčan
920
890
96,74
886
96,30
881
95,76
D. Kraljevec
1452
1157
79,68
Ukupno
6692
4659
88,91
4700
89,69
5904
88,22
23.12.2009. GKP PRE-KOM d.o.o. nastoji u organizirano sakupljanje otpada uključiti sva domaćinstva, te se u suradnji sa Gradom i Općinama nastoji povećati postotak uključenosti domaćinstva. Vidljivo je da se dio dmaćinstva nije uključio u organizirano sakupljanje otpada, te ćemo u suradnji sa Gradom i Općinama te komunalnim redarima taj postotak nastojati još povećati. Sva domaćinstva prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu dužna su se uključiti u organizirano zbrinjavanje otpada, te ih i ovim putem pozivamo da to učine.
UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA

NOVI PRAVILNIK O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA PRELOGA

29.12.2009. Temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske izrđen je novi pravilnik o javnim parkiralištima Grada Preloga. Na pravilniku su radila poduzeća koja se bave naplatom parkirališta i Hrvatska parking udruga. Osnovne promjene odnose se na kazne za ne kupljenu kartu koja se ukida. Kontrolor će korisniku koji nije kupio kartu izdati dnevnu kartu koja vrijedi 24 sata. Cijena dnevne karte iznosi 60 kuna, koliko je dosada iznosila i kazna za neimanje karte. Dosadašnja dnevna karta postaje višesatna karta i vrijedi od 7-15 sati. Ostale kazne prema pravilniku nisu se mijenjale. Sam pravilnik pogledajte ovdje.

Uz navedene promjene, na parkiralištu kod ambulante ukidaju se besplatne karte zbog zlopuraba i nemogućnosti kontrole korištenja besplatnih karata. Parkiralište kod ambulante pomiće se u III zonu i cijena parkiranja iznosi 2 kune po satu. Vrijeme parkiranja u prvoj zoni iznosi 2 sata za sve vrste karata (satne, višesatne, dnevne, mjesečne, godišnje).

Cijene karata ostaju iste te iznose 2 ili 3 kune po satu ovisno o zoni parkiranja.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2009.
Vrsta otpada
2007. kg
2008. kg
2009. kg
Rast 9/8   %
Komunalni otpad
1860280
2006554
2086909
+4,00
Papir
168400
247340
224700
-9,20
Plastika
19820
80270
102451
+27,63
Metal
6124
32088
37226
+16,01
Tetrapak
3420
14720
21990
+49,39
Gume
20100
6640
3840
-42,17
Lampioni
13360
25081
35063
+39,80
Staklo

38022
57120
+50,23
Elektro. otpad


12038

Baterije


396

Ukupno:
2091504
2450715
2581733
+5,35
19.01.2010. Završetkom 2009. godine objavljujemo podatke o količinama i vrstama koje je PRE-KOM sakupio prošle godine. Vidljiv je trend zaustavljanja rasta količina komunalnog otpada, a rast količina korisnog otpada i dalje se nastavlja. PRE-KOM je u 2009. na ponovnu oporabu poslao 494824 kilograma korisnog otpada, koji se privremeno skladišti i obrađuje u reciklažnom dvorištu u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Udio korisnog otpad u ukupnom otpadu povećan je sa 16% u 2008. na 19% u 2009. godini. Prosječno domaćinstvo sakupi cca. 34 kg komunalnog i glomaznog otpada i cca. 9,5 kg korisnog otpada.  Navedeni otpad sakupljen je na području Grada Preloga, te općina D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija, Goričan, D. Kraljevec.


OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2009. GODINU
29.01.2010. Postupkom javne nabave tvrtka Tehnix d.o.o. iz D. Kraljevca isporučila je i pustila u pogon sortirnicu i balirku za korisni otpad. PRE-KOM godišnje skupi više od 490 t korisnog otpada koji se dodatno sortira (npr. više vrste polimera) balira i predaje na daljnju oporabu. Sustav ta transport dužine je 12 metara , sa djelom za sortiranje korisnog otpada koji završava u 25t horizontalnoj balirki. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje u financiranju projekta sa 40% bespovratnih sredstava.

Također temeljem javne nabave tvrtka Granatin d.o.o. iz Zagreba isporučila je kante za sakupljanje bio otpada, koji će se koristiti za pilpt projjekt sakupljanja bio otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje u financiranju projekta sa 35% bespovratnih sredstava.

MONTIRANA SORTIRNICA SA BALIRKOM ZA KORISNI OTPAD

15.02.2010.                                                       - izvadak iz godišnjih izvještaja -

1.    FINANCIJE
U 2009.  Ostvareni su planirani financijski rezultati uz ostvareni rast prihoda od 9%.

        Prihodi                           8.438.520,05   
        Rashodi                         8.404.271,56
        Dobit - prije oporez.            34.248,49
CILJ ZA 2010 - Ostvariti rast prihoda od 3%, zadržati zaposlenost na postojećoj razini, te za sezonske poslove koristiti ljude sa zavoda za zapošljavanje uz potpore zavoda.

2.    KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce, raskinuli smo jedan Ugovor sa Općinom Sveta Marija za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada, ali smo nakon postignutog dogovora za povećanje cijena potpisali novi ugovor za naredno razdoblje od 2 godine, tako da nije bilo prekida isporuke usluga. Broj naših kupaca u 2009. značajno smo povećali kako fizičkih osoba tako i pravnih osoba. Sve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik  udruge za zaštitu potrošača. Provedeno je mjerenje zadovoljstva naših korisnika sa gdje smo dobili prosječnu ocjenu 4,64.
CILJ ZA 2010 - U 2010. također ćemo nastojati dodatno proširiti broj naših korisnika u svim našim djelatnostima.

3.    INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, sklopljeni novi Ugovori, te su se izdale preventivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateče dokumentacije. U 2009. godini namjeravali smo provesti jedan pilot projekt i to skupljanje bio otpada, no do 31.12.2009. godine nije provedeno, ali su učinjene sve predradnje da se u 2010. godini nesmetano priđe  realizaciji. ( U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem godine nabavljene su smeđe kante koje će se podijeliti u naselju Jug u Prelogu).
CILJ ZA 2010 - U 2010. provesti pilot projekt zbrinjavanja bio otpada, te izraditi procedure kvalitete za proizvodnju cvijeća i sortiranje korisnog otpada.

4.    OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mjenjao se od 33 do 40 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove i u to je bilo uključeno 17 radnika.
CILJ ZA 2010 - U 2010. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika.

5.    NASTAJANJE OTPADA - SELEKTIRANJE OTPADA
Od 2006 godine pratimo sve količine skupljenog otpada u odnosu na količine odloženog otpada na odlagalište. Udio korisnog otpada sakupljenog odvojenim skupljanjem po domaćinstvima u ukupnim količinama otpada iznosi 17% za 2008. godinu a za 2009. godinu taj udio iznosi 19,1 %, čime je ostvaren zacrtani cilj.
CILJ ZA 2010 - U 2010. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati na 20%.

6.    UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
U 2009 godini nije postignut cilj uključenosti korisnika u organizirani odvoz  otpada od 90% iz razloga što je podbacila uključenost korisnika u Općini D.Vidovcu, te se počelo sakupljati otpad u Općini D. Kraljevcu te je početna uključenost bila 80%.
CILJ ZA 2010 - U 2010. sa općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 90%.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI
25.02.2010. PRE-KOM u suradnji sa zaštitarskom udrugom NOBILIS nastavlja svoju edukativnu akciju NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! po školama i dječjim vrtičima na području gdje sakupljamo otpad. Ove godine javni sat održan je u  Osnovnoj školi u D. Kraljevec. Uz ovo Osnovna škola D. Kraljevec organizirala je akciju prikupljanja starog papira i sakupila je 3 t starog papira. Za sakupljeni papir PRE-KOM je školu nagradio sa 1200,00 kuna. NOBILIS je održao edukativne radionice u sljedećim Općinama D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija, Goričan, D. Kraljevec, Kotoriba i Prelog te je obuhvačeno više od 500 djece.

UREĐENJE TRGA Sv. LOVRE U CIRKOVLJANU
01.03.2010. Počelo je uređenje Trga Sv. Lovre u Cirkovljanu. Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. i PRE-KOM d.o.o., a vrijednost radova je nešto manja od milijun kuna. Radovima će se  rekunstruirati cesta , park staze i kanalizacija.
26.02.2010. Grad Prelog će preko PRE-KOM-a a u suradnji sa HZZ zaposliti dvadesetak radnika na programu JAVNIH RADOVA. PRE-KOM će zaposliti četri radnice na dodatnom sortiranju korisnog otpada. Uvjeti za sudjelnje u programu JAVNNIH RADOVA su minimalno 1 godina prijave na zavodu za zapošljavanje. Radnici će raditi na određeno vrijeme (maksimalno do 6 mjeseci) u sezoni uređenja javnih površina.
KREĆE PROGRAM JAVNIH RADOVA U GRADU PRELOGU