ZBRINJAVANJE OTPADA

Vrste otpada:

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem dvorišta, javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od kućanskih aparata, dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva, većih elektroničkih aparata i sličnih proizvoda koji su postali otpad.

Bio otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slićno.

Korisni otpad je otpad koji se može ponovno obraditi i koristiti (papir, staklo, plastika, metal i sl.)

   Svakodnovno smo svjedoci nastanka novi divljih/nelegalnih odlagališta na koja se odlaže otpad,  a kojega svakog dana ima sve više i više. Kako bi se u budućnosti znali nositi sa sve većim količinama otpada na tome treba raditi već danas. Samim odlaganjem otpada ne možemo riješiti problem otpada, već je potrebno raditi na selektivnom prikupljanju i iskorištenju većeg dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo lijepši i čišći okoliš.
   GKP PRE-KOM d.o.o. obavlja prikuplanje, odvoz i odlaganje otpada na području: Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec i  Grada Preloga. Organizirano se prikuplja komunalni otpad, putem kupona sakuplja se glomazni otpad, a u besplatnim većama sakuplja se po domačinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i  metalna  ambalaža.
     

GKP PRE-KOM d.o.o.