UREĐENJE GRADA
        Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice Lokalne samouprave dužne su organizirati održavanje komunalne infrastrukture na svojem području.

        Gradsko vijeće svake godine donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojima su određeni sljedeći poslovi:
        1. Odvodnja atmosferskih voda
        2. Održavanje čistoče u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
        3. Održavanje javnih površina
        4. Održavanje nerazvrstanih cesta
        5. Javna rasvjeta

        Izvori financiranja za ovu namjenu su: komunalna naknada, prihodi od korištenja javnih površina, proračun Grada

       
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog povjereni su sljedeći poslovi:

1. Odvodnja atmosferskih voda
    - redovito čišćenje tjela slivnika
    - sanacija ili rekonstrukcija postoječih slivnika
    - izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jaraka
    - redovito održavanje postoječih jarkova
    - špricanje dna jarka herbicidima

2. Održavanje čistoče u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
    - skupljanje otpadaka iz koševa
    - čišćenje uz rubnike
    - čišćenje parkova
    - košnja travnjaka
    - održavanje trajnih nasada po svim mjestima
    - održavanje i sadnja cvjetnih gredica
    - održavanje živica i grmova
    - uklanjanje uginulih životinja s javnih površina

3. Održavanje javnih površina
    - čišćenje nogustupa
    - održavanje prometne signalizacije
    - saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
    - popravci i održavanje klupa po parkovima i dječjim igralištima

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
    - sanacija nerazvrstanih cesta (udarne rupe, prekopi)
    - sancija poljskih puteva
    - zimska služba

Vaše primjedbe ili prijedloge vezano uz ove poslove možete poslati na e-mail uredjenje.grada@pre-kom.hr ili na telefon 040/645 535.
GKP PRE-KOM d.o.o.