UREĐENJE GROBLJA
        GKP PRE-KOM d.o.o. uređuje i održava sva tri groblja na području Grada  (Prelog, Drškovec, Cirkovljan).
       
        U sklopu održavanja obavljaju se košnje zelenih površina, šišaju se čempresi, prikuplja se otpad, uređuju staze, a rade se i drugi poslovi da naša groblja budu primjereno uređena.
       
        Za izgradnju nadgrobnih spomenika potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu za gradnju, koju izdaje Uprava groblja.

        Grobno mjesto za koje naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim kojim Uprava groblja može slobodno raspolagati.
       
        Poslovi održavanja groblja financiraju se iz naknade za održavanje groblja.

        Ukoliko imate prijedloge kako da unaprijedimo poslove održavanja groblja obratite nam se na e-mail groblja@pre-kom.hr ili na telefon 040/ 645 535.
GKP PRE-KOM d.o.o.