CPU PRELOG - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

CPU PRELOG

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA
 
CENTAR ZA PONOVNU UPORABU

Lokacija Hrupine 8, Prelog
Radno vrijeme :
Ponedjeljak - Petak: 7-14 sati
Subota (2. i 4. u mjesecu): 8-12 satiSkupljanje na kućnom pragu
Sakupljanje stvarti za ponovnu uporabu na kućnom pragu potrebno je naručiti na telefon 040 321 246 ili na mail ponovna.uporaba@pre-kom.hr najmanje tri dana prije navedenih termina u kalendaru sakupljanja. Na kućnom pragu sakupljati će se samo veće stvari (npr. namještaj i sl.), a manje stvari koje se mogu prevesti autom molimo Vas da sami dostavite u CPU sukladno radnom vremenu..

Danas živimo u potrošačkom društvu koje svakim danom stvara sve više otpada koji završava u okolišu odnosno na odlagalištima otpada koja su najveći zagađivači okoliša. Odlaganje otpada je posljednji korak kod pravilnog gospodarenja otpadom, no nažalost u Hrvatskoj je to vrlo često prvi i najzastupljeniji način postupanja sa otpadom. Velik problem je krupni (glomazni otpad) kao što je namještaj, obuća i odjeća, roba široke potrošnje (posuđe, knjige, igračke, dječja i sportska oprema,…) koji se baca i završava na odlagalištima. Velik dio te robe je još uvijek upotrebljiv ali im je potreban popravak, uređenje ili obnova nakon čega će se moći ponovno koristiti. Mjesto koje sakuplja, zaprima i obnavlja takve proizvode zove se CENTAR ZA PONOVNU UPORABU-CPU. U CPU se dobra čiste i/ili popravljaju prije nego se ponovno prodaju uz plaćanje samo troškova popravka. Koristi od centara su visok radni intezitet što iziskuje veći broj zaposlenih, zapošljavanje teže zapošljivih skupina ljudi, produljenje roka trajanja nekih dobara odnosno smanjenje pritiska na okoliš uzrokovanog proizvodnjom novog i često manje trajnog proizvoda.
 
GKP PRE-KOM d.o.o. zaokružuje svoj susutav gospodarenja otpadom te 9. Svibnja 2017g. otvara Centar za ponovnu uporabu-CPU na adresi Hrupine 8, Prelog u sklopu reciklažnog centra. CPU je veličine 440 m2 , a sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 m2 i skladišno-radioničkog dijela od 220m2. U sklopu CPU biti će kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila. Prikupljena dobra će se očistiti i/ili popraviti te prodavati u CPU po cijeni koja će pokriti samo troškove popravka. Osim pregleda robe na licu mjesta u CPU, građani mogu robu razgledati i putem web aplikacije na web stranici www.pre-kom.hr.
 
NAČIN PRIKUPLJANJA DOBARA:
 
1.       Naši korisnici mogu dobra (namještaj, knjige, igračke, odjeću…) koja su upotrebljiva, uz male popravke i čišćenja, samostalno dovesti u CPU na adresu Hrupine 8, Prelog za vrijeme radnog vremena centra.
 
2.         Preuzimanje većih komada namještaja i sličnih dobara na kućnom pragu korisnika jedanput mjesečno sukladno kalendaru u prilogu temeljem telefonske prijave na broj 040/645-535 ili email: ponovna.uporaba@pre-kom.hr .
Povratak na sadržaj