POSTUPANJE S OTPADOM
Postupanje sa otpadom !

        Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti ljepši okoliš i više životnog prostora našoj djeci i unucima.
          Korisni otpad ( papir, staklo, nepovratnu PET ambalažu, tetrapak, metal) ne bacajte u posude za komunalni otpad, navedeni otpad odlažite u vreće za selektivno skuplja korisnog otpada.  
        Povratnu ambalažu ( PET ambalaža, staklo, Al i Fe limenke ) za koju se isplaćuje naknada od 0,50 kn vratite u trgovinu.
        Elektronički otpad, gumeni otpad, metalni otpad, skuplja se kao glomazni otpad jednom mjesećno putem kupona ili se to može dovesti u reciklažno dvorište za korisni otpad u G. zoni Sjever u Prelogu.
        Građevinski otpad odlaže se na reciklažno dvorište za građevinski otpad Gorice.
         Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Totovec, jedinom legalnom odlagalištu u Međimurskoj županiji.
        Ne dvoji nego smeće ODVOJI !

Kako puniti kante i koristiti dodatne vreče za prikupljanje komunalnog otpada ?

        Svaki korisnik koristi kantu određene veličine (120 l, 240 l, 360 l) i može u kante staviti tu količinu otpada, s time da poklopac kante mora biti zatvoren. Za dodatne količine otpada mogu se kupiti vreče sa oznakom PRE-KOM koje se onda pune i stavljaju kraj kante.


Opći uvjeti usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

U cijenu je uračunato skupljanje, odvoz i odlaganje:
        - komunalnog otpada iz PRE-KOM-ovih kanti
        - otpada skupljenog u PRE-KOM-ovim vrećama
        - glomaznog otpada
        - selektivno prikupljanje ostalog otpada (kroz zelene otoke ili u domaćinstvu)

        Raspored odvoza biti će dostupan preko PRE-KOM-ove web stranice www.pre-kom.hr ili se može dobiti od djelatnika koji sakupljaju komunalni otpad.
        Korisnici su dužni kante i/ili PRE-KOM-ove vreće iznijeti najkasnije do 7 sati. Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u kanti, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.
        Korisnici kojima volumen komunalnog otpad premašuje volumen kante moraju višak otpada odlagati u PRE-KOM-ovim vrećama (80l - 10 kn) kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i odlaganje dodatnog komunalnog otpada.
        U kante za komunalni otpad zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad.
        Glomazni otpad odvozi se jedamput mjesečno sustavom kupona, a selektirano prikupljanje korisnog otpada obavlja se putem vreća mjesečnim prikupljanjem po domaćinstvima.
        Korisnici koji odlažu zabranjene sastojke dodatno će se naplatiti 10 kn za sortiranje otpada. Korisnici koji nepravilno postupaju sa otpadom biti će prijavljeni komunalnom redaru.
        Usluga postupanja sa otpadom obavezna je za sva domaćinstva i sve poslovne prostore i ne može se otkazati.GKP PRE-KOM d.o.o.