Temeljem čl. 48. Statuta Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/09.), Odluke o uređenju prometa na području Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 7/01, 4/03. i 7/08.) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 18/09.)  Gradonačelnik Grada Preloga na svom 4. stručnom kolegiju održanom dana 28. prosinca 2009. godine, donosi


PRAVILNIK
O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, te međusobni odnosi pravne osobe koja obavlja poslove naplate, korisnika parkirališta i Grada Preloga.
Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Članak 2.
Javna parkirališta mogu biti ulična i izvan ulična.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom  signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom. 
Izvan ulična parkirališta mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.
Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće zatvoriti fizičkim preprekama.
Zatvorena parkirališta su ona parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Članak 3.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati oznaku kategorije, vrijeme naplate parkiranja, cijenu i dopušteno vrijeme parkiranja.
Članak 4.
Vertikalne oznake kategorija moraju biti istaknute brojčano i bojom.
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata a koja imaju asfaltnu ili betonsku podlogu, treba označiti plavom bojom dok za parkirališta sa šljunčanom podlogom vrijedi vertikalna signalizacija.
Horizontalne oznake u zoni ograničenog parkiranja, S - kategoriji (stanarskoj) parkiranja i opskrbe ostaju u bijeloj boji.
II. KONCEPCIJA PARKIRANJA
Članak 5.
Raspodjela parkinga u kategorije određuje se temeljem načina i visine naplate te dužini dozvoljenog parkiranja.
I    kategorija parkinga, cijena satne karte iznosi 3,00 kn, ograničenje parkiranja 2 sata:
Parkinzi:
-    Glavna ulica kbr. 1-27 sjeverna strana broj parkinga 21
-    Glavna ulica kbr. 2-20 južna strana broj parkinga 20
-    Trg sv. Jakoba, Glavna ulica, sjeverna i južna strana broj parkinga 29
-    Glavna ulica kbr. 51-59, sjeverna strana broj parkinga je 9
-    Glavna ulica kbr. 46-56, južna strana, broj parkirnih mjesta 8
-    Trg Slobode, istočna i zapadna strana, broj parkinga 35
II    kategorija parkinga, cijena satne karte iznosi 3,00 kn/sat, neograničeno 
           trajanje parkiranja
Parkinzi:
-    parkiralište kod Srednje škole, broj parkirnih mjesta je 25
-    tržnica( sajmišni dio), broj parkirnih mjesta je 24
-    parkiralište u dvorištu Grada Preloga, Glavna 33, broj parkirnih mjesta 12
-    Trg kralja Tomislava, broj parkirnih mjesta 131
Višesatna parkirna karta za ovu kategoriju parkinga iznosi 10,00kn i vrijedi od 07.00 - 15.00 sati isti dan.
III    kategorija parkinga, cijena satne karte iznosi 2,00 kn/sat, neograničeno
           trajanje parkiranja.
Parkinzi:
-    parkiralište Nikole Tesle (iza crkve), broj parkirnih mjesta 40
Višesatna parkirna karta za parkirališta N. Tesle (iza crkve) iznosi 4,00kn i vrijedi od 07.00-15.00 sati isti dan.
-    parkiralište kod ambulante, broj parkirnih mjesta 28
Višesatna parkirna karta za parkiralište kod ambulante iznosi 10,00 kn i vrijedi od 07,00 - 15.00 sati isti dan.

Članak 6.
Oznaka boje za kategorije parkinga:
- I kategoriju, crvena
- II kategorija, žuta
- III kategorija, zelena
- S -  kategorija (stanarska) ograničenog parkiranja i opskrbu, bijela.
III. OPĆI UVJETI PARKIRANJA

Članak 7.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila, sklapa s pravnom osobom koja obavlja poslove naplate parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne  parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne parkirne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Pravilnikom. 
                                                         
Članak 8.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirna karta.
Dnevna parkirna karta važeća je na cijelom području naplate parkiranja, bez obzira na zone i važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, od strane ovlaštenog djelatnika pravne osobe koja  obavlja poslove naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.
Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte, izdaje ovlašteni djelatnik pravne  osobe koja obavlja poslove naplate parkiranja za korištenje usluga parkiranja i ostavlja ga pod brisačem vjetrobranskog stakla ili se uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.
Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na definirani način iz prethodnog stavka, smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.
Vlasnik, čije je vozilo koristilo uslugu parkiranja putem dnevne parkirne karte dužan je izvršiti plaćanje dnevne parkirne karte po primljenom nalogu u roku od osam dana.
Cijena dnevne parkirne karte iznosi 60,00 kn.

Članak 9.
Korisniku javnog parkirališta s naplatom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnim uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnim uvjetima koristi se jednosatna ili višesatna parkirališna karta ( u daljnjem tekstu: satna karta) uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja.
Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.
                                                         
Članak 10.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom  koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne karte  i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila  ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom razdoblju od deset (10) minuta od dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
a)    za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom
b)    za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
c)    u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja
Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. i 2. ovog članka ili čija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ovog pravilnika.

Članak 11.
Parkiranje se naplaćuje za sve kategorije parkinga pod naplatom u vremenu:
- od 07.00 do 15.00 sati radnim danom, 
- od 07.00 do 13.00 sati subotom.
U dane uoči blagdana i neradnih dana parkiranje se naplaćuje kao i subotom.
Grad Prelog može odrediti drugačije vrijeme naplate parkiranja, prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada.
Članak 12.
U S - kategoriji (stanarska) ograničenog parkiranja i opskrbe, vrijeme parkiranja za stanare pripadajuće zone je neograničeno.

Članak 13.
Korištenje parkirališta bez naplate dozvoljeno je:
1. službenim vozilima Ministarstva unutarnjih poslova,
2. službenim vozilima Hrvatske vojske,
3. službenim vozilima javnih poduzeća na intervenciji u neposrednoj blizini parkirališta (HEP, HT, HP, Međimurske vode, ŽUC, JVP, GKP Pre-Kom d.o.o. Prelog) uz istaknuti nalog ispod  prednjeg  vjetrobranskog stakla.
  
Članak 14.
Za naplatu parkiranja koriste se parkirne karte.
Za naplatu parkiranja samo isticanjem karte koristi se parkirna karta, za poluautomatsku naplatu koristi se ulazni print listić, za automatsku naplatu "automat" parkirna karta, za SMS naplatu koristi se podatak M-parkinga Hrvatske parking udruge, te za dnevnu  kartu dnevna parkirna karta.

Članak 15.
Kod naplate samo isticanjem korisnik unaprijed kupljenu kartu popunjava prema uputama na karti i ističe je na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.
Na parkirnoj karti za samo isticanje su oznake - ime Grada Preloga, Grb Grada i ime pravne osobe koja obavlja poslove naplate parkiranja, serijski broj, drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, mjesec, dan i vrijeme korištenja parkirališta te cijena.
Boja parkirnih karata za samo isticanje odgovara boji kategorije i može se koristiti samo u toj kategoriji i u kategoriji s manjim brojem, na više parkirališta u vremenu trajanja karte.

Članak 16.
Kod zatvorenih parkirališta s poluautomatskom naplatom naknada se kompjuterski
obračunava prema podacima s ulaznog listića i naplaćuje kod izlaza iz parkirališta.
Kontrola izlaza vrši se nakon radnog vremena najduže 15 minuta.
Članak 17.
Kod automatizirane naplate korisnik količinom ubačenih kovanica u parkirni automat sam određuje dužinu plaćenog parkiranja sukladno vremenu ograničenja i kartu ističe na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.

Članak 18.
Kod SMS naplate korisnik vrši uplatu putem svog mobilnog telefona prema uputama istaknutim na parkirnim automatima, šaljući registarski broj svojeg vozila na telefonski broj M-parkinga Hrvatske parking udruge.

Članak 19.
Pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja dužna je organizirati prodaju parkirnih karata na automatima, kioscima, prodavaonicama putem SMS poruka i dnevnih karata kod ovlaštenih djelatnika pravne osobe. O prodajnim mjestima pravna osoba dužna je obavijestiti korisnike putem svojih djelatnika i sredstava javnog priopćavanja.
Članak 20.
Za parkiranje vozila invalida potrebno je osigurati prema važećim propisima parkirna mjesta na svim parkiralištima gdje se vrši naplata i u S - kategorijama (stanarska), ograničenog parkiranja i opskrbe.

Članak 21.
Vozila s oznakom invalida imaju besplatno parkiranje na parkinzima označenim za invalide, pod uvjetom da vozilom upravlja ili se njime prevozi invalid.
Invalidska iskaznica mora biti vidno istaknuta ispred prvog vjetrobranskog stakla.
Djelatnik pravne osobe koja obavlja poslove naplate ovlašten je zatražiti predočenje invalidske iskaznice. 

Članak 22.
Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte, vrijeme zadržavanja, čuvanje listića) kontroliraju ovlašteni djelatnici pravne osobe koja obavlja poslove naplate, odjeveni u lako uočljive uniforme sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim iskaznicama i oznakom Grada Preloga (grb i ime).
Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću opremu koja omogućuje evidentiranje mjesta i vrijeme parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje naloga za plaćanje ugovorne kazne, u skladu s odredbama općih uvjeta parkiranja iz ovog Pravilnika.

Članak 23.
Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika, obavljaju ovlašteni djelatnici upravnog odjela u čijoj su nadležnosti poslovi komunalnog gospodarstva Grada Preloga (u daljnjem tekstu: komunalni redar /prometni redar).
Članak 24.
Korisnik parkirališta čini povredu Općih uvjeta parkiranja (odnosno povredu odredbi ugovora o korištenju parkirališta), koja povlači ugovornu kaznu, ako:
a)  koristi parkirnu kartu koja ne odgovara kategoriji parkinga
b) u parkirnu kartu unese netočne podatke ili na drugi način dovede u zabludu ovlaštenog djelatnika
c) parkira vozilo na parkirno mjesto s oznakom invalida, a da nije invalid odnosno ne 
prevozi invalida
d) ne parkira unutar označenih linija odnosno zauzme dva ili više parkirnih mjesta, unatoč mogućnosti pravilnog parkiranja
e) parkira vozilo na obilježenim prilazima odnosno izlazima na javna parkirališta te kolnim ulazima u sklopu javnog parkirališta.
f)  parkira u S - kategoriji (stanarskoj), opskrbe i dostave a da nije stanar u dotičnoj zoni   odnosno ne posjeduje valjanu mjesečnu ili godišnju kartu
g)  stanar S - kategorije koji ne posjeduje godišnju kartu za vozilo, odnosno godišnju kartu za pripadajuću S-kategoriju.   

Članak 25.
Za povredu Općih uvjeta parkiranja plaća se ugovorna kazna:
- u iznosu od 60,00 kn za svaku povredu jedne od točaka  b), c), d), g)  prethodnog članka
- u iznosu od 30,00 kn za  povredu  točke a) , prethodnog članka.
- u iznosu od 100,00 kn za svaku povredu jedne od točaka  e), f), prethodnog članka.
Članak 26.
Korisnik je dužan čuvati parkirnu kartu i istaknuti je na vidnom mjestu da se omogući kontrola parkiranja ovlaštenim djelatnicima.
Kod korištenja parkirnog mjesta bez dokaza o plaćenoj parkirnoj karti u skladu s člankom 13. ovog pravilnika korisniku će se naplatiti naknada kao da je vozilo parkirano od početka vremena parkiranja te do kraja radnog vremena parkirališta ili u roku od 8 dana od dana korištenja parkirališta, u protivnom smatra se da je kupio dnevnu parkirnu kartu. 

Članak 27.
Račun i nalog za plaćanje ugovorne kazne radi povrede Općih uvjeta parkiranja, kao i nalog za kupovinu dnevne parkirne karte izdaje ovlašteni djelatnik pravne osobe koja obavlja poslove naplate te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.
U slučajevima kada korisnik parkirališta ne postupi po nalogu za plaćanje ugovorne kazne ili po nalogu za kupovinu dnevne karte ili korisniku zbog udaljenja nije bilo moguće uručiti kaznu, pravna osoba koja obavlja poslove naplate opomenom će obavijestiti vlasnika vozila o učinjenoj povredi putem pošte, a na trošak vlasnika vozila.
Trošak opomene (prikupljanje podataka od policije, troškovi tiskanja i dostave) iznosi 30 kn.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po nalogu ili opomeni i platiti ugovornu kaznu ili dnevnu kartu u roku od 8 dana, na način naznačen u nalogu ili opomeni.
Članak 28.
Ako korisnik parkiranja ili vlasnik vozila ne postupi u određenom roku po nalogu za plaćanje ugovorne kazne i po primljenoj opomeni, pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja pokrenut će postupak prisilne naplate.
Za korisnika koji je izvršio povredu članka 24. točka c) prijedlog se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi Međimurskoj.     
Članak 29.
Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorne kazne i protiv kojeg će se pokretati ovršni postupak smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama PU prema registarskoj oznaci vozila. 
Vlasnik vozila dužan je u roku od 8 dana po primitku opomene obavijestiti pravnu osobu koja obavlja poslove naplate parkiranja o korisniku vozila - parkirališta, u protivnom se postupa prema stavku 1. ovog članka.
Članak 30.
Sredstva prikupljena po nalogu za ugovorne kazne i opomene pripadaju pravnoj osobi koja obavlja poslove naplate parkiranja.

Članak 31.
Ako korisnik parkiranja ili vlasnik vozila ne postupi u određenom roku po nalogu za kupovinu dnevne parkirne karte i po primljenoj opomeni, pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja pokrenut će postupak prisilne naplate dnevne karte.

Članak 32.
Grad Prelog odobrava mogućnost rezervacije parkirališta danih na upravljanje pravnoj osobi koja obavlja poslove naplate uz obvezu korisnika rezervacije da podmiri naknadu za korištenje parkirališta. Naknada za rezervaciju se plaća u iznosu pune visine naknade za korištenje parkirališta.

IV. PARKIRANJE STANARA
Članak 33.
S - kategorija parkiranja (stanarska), i opskrbe smatraju se:
- parkiralište Trg kralja Tomislava ( parkiralište oko stambene zgrade)
- parkiralište Kralja Petra Krešimira 9.

Članak 34.
Vozila stanara iz S - kategorija parkinga biti će obilježena godišnjim kartama, prema evidenciji pravne osobe koja obavlja poslove naplate parkiranja.
Pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja ima pravo naplate godišnjih karata za stanare i to:
-za prvo vozilo utvrđuje se u iznos od 50,00 kn.
-za drugo, treće i svako slijedeće vozilo u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 35.
Godišnja karta mora imati obilježje "S", serijski broj, godinu i registraciju vozila.

Članak 36.
Stanari mogu sa godišnjom kartom neograničeno parkirati samo u svojoj S - kategoriji parkirališta.

Članak 37.
Godišnje karte moraju biti istaknute s unutarnje strane vozila, uz prednje vjetrobransko staklo.
Vozila stanara koja nemaju godišnju kartu, kao i druga vozila koja se zateknu u S - kategoriji parkinga bez mjesečne ili godišnje karte, odnosno odobrenja Upravnog odjela čine povredu Općih uvjeta parkiranja koja povlači Ugovornu kaznu iz čl. 24. ovog Pravilnika.
V. MJESEČNE I GODIŠNJE PARKIRNE KARTE
Članak 38.
Pravne i fizičke osobe mogu koristiti mjesečne i godišnje parkirne karte.
Ograničenje parkiranja za korisnike mjesečnih i godišnjih parkirnih karata u I zoni iznosi 2 sata dnevno.
Cijene mjesečnih odnosno godišnjih karata iznose:
I, II ZONA
a.)    godišnja naplatna karta za fizičke osobe 1.000,00kn
b.)    godišnja naplatna karta za pravne osobe 1.500,00kn
c.)    mjesečna naplatna karta za fizičke osobe 120,00kn
d.)    mjesečna naplatna karta za pravne osobe 200,00kn
III ZONA
a.)    godišnja naplatna karta za fizičke osobe 800,00kn
b.)    godišnja naplatna karta za pravne osobe 1.200,00kn
c.)    mjesečna naplatna karta za fizičke osobe 80,00kn
d.)    mjesečna naplatna karta za pravne osobe 130,00kn
Cijena godišnje parkirne karte koju kupuje pravna ili fizička osoba za potrebe obavljanja djelatnosti, za 11 ili više parkirnih mjesta iznosi:
a.)    godišnja naplatna karta za fizičke osobe - 700,00 kn po parkirnom mjestu
b.)    godišnja naplatna karta za pravne osobe - 1.050,00 kn po parkirnom mjestu

Članak 39.
Mjesečne i godišnje parkirne karte izdaje pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja. Kod kupnje karte potrebno je predočiti osobnu iskaznicu ili zahtjev i prometnu dozvolu.

Članak 40.
Mjesečna ili godišnja parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.
Članak 41.
Mjesečna odnosno godišnja parkirna karta ima obilježje Grada Preloga (ime i grb), naziv pravne osobe koja obavlja poslove naplate, naziv pravne osobe i sjedište odnosno prezime i ime fizičke osobe s adresom prebivališta, registarsku oznaku vozila, serijski broj, godinu i mjesec važenja karte.

Članak 42.
Korisnik mjesečne odnosno godišnje parkirne karte dužan je istaći kartu u vozilu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.
Parkiranjem na zatvorenom parkiralištu isključuje se čuvanje vozila, te pravna osoba koja obavlja poslove naplate parkiranja nema nikakve obaveze prema korisnicima parkiranja, osim onih koje su definirane ugovorom s osiguravateljem.
Parkiranje na otvorenim javnim parkiralištima isključuje čuvanje vozila te odgovornost za nastala oštećenja ili krađu.

Članak 44.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 07/04, 9/06, 7/08, 10/08, 11/08. i 12/08. - pročišćeni tekst).

Članak 45.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA


                    KLASA:  363-05/09-01/20                                                                               GRADONAČELNIK:
                    URBROJ: 2109/14-03-09-1
                    Prelog, 28. prosinac 2009. godine                                                                    Dragutin Glavina
                                    PRAVILNIK O PARKIRANJU
GKP PRE-KOM d.o.o.