NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3
SMOTRA VOZILA ZA OBAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE
24.10.2007 Održana je smotra i provjera vozila GKP PRE-KOM d.o.o. koja će čistiti lokalne i nerazvrstane ceste. Spremno su četiri vozila za čišćenje cesta, te raider i bacač snijega za čišćenje glavnih staza.

OTVORN CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB U PRELOGU
12.10.2007.  Danas je uspješno obavljen tehnički pregled na izgradnji kanalizacije u jugozapadnom djelu Preloga (ulice Krležina, Domagojeva i Frankopanska). Domaćinstva koja su ugovorila priključak kanalizacije sa Gradom Prelogom, moći će se spojiti na novo izgrađenu kanalizaciju.
KANALIZACIJA JUGOZAPADNI DIO - TEHNIČKI PREGLED
20.10.2007 Danas je ministar zdravstva i socijalne gospodin Neven Ljubičić  službeno je otvorio podružnicu centra za socijalnu skrb u Prelogu na lokaciji K. Zvonimira 9.
        Prostor Centra ima 94 m2, a obnovljen je prema ugovoru o zamjeni nekretnina između Centra  i GKP PRE-KOM d.o.o.. Na obnovu je utrošeno oko 300.000,00 sa PDV-om.

OPOROVEC - UREĐENJE PARKA I PROŠIRENJE ŽUPANIJESKE CESTE PREMA HE DUBRAVA
02.11.2007. Počelo uređenje parka i centra naselja Oporovca, urediti će se park sa djećijim igralištem, no hortikulturno urediti će se i centar naselja.
Paralelno krenuli su radovi na proširenju županijske ceste prema HE Dubrava. Županijska cesta proširiti će se na 5 metara te će žitelji Oporovca brže i sigurnije putovati do Preloga i dalje.

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA U KOTORIBI
03.12.2007. GKP PRE-KOM d.o.o. potpisalo je ugovor o koncesiji za prijevoz pokojnika za Općinu Sveta Marija na sljedećih 5 godina.

  Prijevoz pokojnika, pogrebnu opremu i osmrtnice mogu se naručiti:
  1. PRE-KOM-a K.Zvonimira 9, Prelog 7-15 sati (645-535)
  2. Grobara (0-24 sati) (095/3344441 Dejan Mlinarec, 095/3344424 Franjo Ekart)
  3. Cvjećarnica Petra. P. Miškina 1b, Sveta Marija (8-12, 14-17 sati, subota 8-12
     sati tel.040/660414, 098/9148977)
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !  - U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA
23.11.2007. GKP PRE-KOM d.o.o. i zaštitarsko ekološka udruga NOBILIS drugu godinu za redom organiziraju edukaciju NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! u svim šklolama i vrtićima na području gdje PRE-KOM sakuplja komunalni otpad. Edukacije su organizirane na podrućju Općina Goričan, Sv. Marija, D. Vodovec, D. Dubrava i Grada Preloga, a obuhvaćeno je preko 500 djece predškolske i školske dobi.
PLAN ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA PRELOG-a
21.11.2007. Grad Prelog prihvatio je plan zimske službe za područje Grada Preloga koji je GKP PRE-KOM d.o.o. poslalo na suglasnost Gradu.

Sam pregled plana možete pogledati ovdje:

PLAN ZIMSKE SLUŽBE ZA 2008.

01.11.2007. GKP PRE-KOM d.o.o. potpisalo je ugovor o koncesiji za prijevoz pokojnika za Općinu Kotoriba na sljedećih 5 godina.

  Prijevoz pokojnika, pogrebnu opremu i osmrtnice mogu se naručiti:
  1. PRE-KOM-a K.Zvonimira 9, Prelog 7-15 sati (645-535)
  2. Grobara (0-24 sati) (095/3344441 Dejan Mlinarec, 095/3344424 Franjo Ekart)
  3. Cvjećarnica KAMELIJA d.o.o. Sajmišna bb, Kotoriba (8-18 sati, subota 8-16 sati)
      (040/682944, 098/888670)


KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA U SVETOJ MARIJI

Poštovani korisnici,

U cilju poboljšanja kvalitete usluge GKP "PRE-KOM" d.o.o. obavještava svoje korisnike da se od 01.01.2008g. uvodi kuponski način skupljanja glomaznog otpada. Svako domaćinstvo dobit će na kućnu adresu 4 kupona na kojima je s prve strane ime korisnika i datumi odvoza glomaznog otpada ( jednom mjesečno), a na poleđini su vrste otpada koji se može predati.
Na prvoj strani zaokružite termin kada želite predati glomazni otpad ( prema ponuđenim datumima ) a na poleđini u kvadratićima označite vrste otpada koji predajete. Po kuponu dozvoljeno je predati 2m3 otpada, u slučaju da imate više od 2m3 prilažete i drugi kupon. Kupone dostavite u GKP "PRE-KOM" d.o.o. osobno ili putem pošte ( besplatno) najkasnije 10 dana prije odvoza. Glomazni otpad koji ste prijavili za odvoz mora biti odložen na dostupnom mjestu ispred kuće od 7.00 sati na dan odvoza.

KALENDAR ODVOZA ZA 2008.
Sva domačinstva dobila su kalendar odvoza za 2008g. na kućnu adresu, ukoliko neko domačinstvo nije dobilo kalendar može ga dobiti na web stranicama Pre-kom-a  ili osobno u Prekom-u.

SELEKTIRANJE OTPADA:
Primijećeno je da pojedini korisnici u posude za komunalni otpad odlažu i bio otpad ( granje, lišče, trava ) što je prema Zakonu o otpadu zabranjeno pa Vas stoga molimo da navedeni otpad zbrinjavate na način da ga odlažete na deponije u Vašim mjestima koja imaju za to određene lokacije, kompostirate ga u dvorištima ili ga predate na zbrinjavanje putem kupona za odvoz glomaznog otpada.
Ujedno Vam se zahvaljujemo na suradnji i selektiranju papira, tetrapaka, plastike i metalne ambalaže te Vas pozivamo da i dalje nastavimo sa započetim načinom selektiranja za dobrobit okoliša u kojem živimo.

NAPLATA UPLATNICA:
Obavještavamo Vas da će se od 01.01.2008g. na plaćanje uplatnica za odvoz otpada i održavanje groblja u FINI naplaćivati provizija.
Plaćanje navedenih uplatnica bez provizije možete izvršiti u GKP"PRE-KOM"d.o.o.  K. Zvonimira 9, Prelog  svaki radni dan od 7.00 - 15.00 sati. 

Zahvaljujemo na suradnji,                    GKP "PRE-KOM" d.o.o.,  PRELOG

UKLJUČENOST DOMAĆINSTVA U ORGANIZIRANO ZBRINJAVANJE OTPADA

08.01.2008.  U 2007. godini  PRE-KOM je sakupio, odvezo i zbrinuo 2.091.504 kilograma otpada sa područja Preloga, Svete Marije, Donje Dubrave, Donjeg Vidovca i Goričana.  U organizirani sustav sakupljanja otpada na tom području uključeno je više od 4650 domaćinstva. Djelatnici PRE-KOM-a sakupljali su otpad prema utvrđenim terminima i sva su sakupljanja obavljena prema kalendaru odvoza.
       Iz gornjeg grafikona vidljivo je da je od ukupno sakupljenog otpada u 2007. 89 % ili 1.860.280 kg komunalni otpad, dok je korisni otpada 11% ili 231.224 kg. Potrebno je nastaviti i pojačati aktivnosti sa selektivnim sakupljanjem otpada kako bi udio korisnog otpada u narednom periodu podigli barem na 15% što je u skladu sastrategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. U 2008. godini krenulo se sa sakupljnjem glomaznog i bio otpada kuponima te se nadamo da će i ovaj načina sakupljanja smanjiti udio komunalnog otpada.
       Iz donjeg grafikona vidljiv je sastav korisnog otpada u kg po vrstama otpada za 2007.
       Na kraju ove kratke statistike za 2007. godinu iz sljedećeg grafikona vidljivo je što sakupi jedno statističko domaćinstvo na području gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Statističko domaćinstvo sakupi 389 kg komunalnog otpada i 52 kg otpada koji će se ponovno preraditi.
KALENDARI ODVOZA OTPADA ZA 2008, KUPONI ZA GLOMAZNI OTPAD

MJERENJE ZADOVOLJSTVA NAŠIH KORISNIKA
05.01.2008. U sklopu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 krajem 2007. godine podjeljeno je oko 500 anketnih listića na podrućju cijelog Cirkovljana i Oporovca, te dijela Preloga. Vraćeno nam je oko 100 anketnih listića sa ocijenama, primjedbama, prijedlozima i pohvalama. Sve Vaše ocjene primjedbe i prijedloge razotriti ćemo u daljnjem nastojanju povećanja kvalitete naših usluga.Ocjenjivalo se ocjenama od 1 do 5, u narednoj tabeli nalazi se obrađena anketa.
PITANJE
PRELOG
CIRKOVLJAN
OPOROVEC
Stručnost, znanje, i zadovoljstvo radom naših djelatnika ?
4,22
4,28
4,53
Pridržavanje ugovorenih termina sakupljanja ?
4,53
4,62
4,84
Ponašanje naših zaposlenika u kontaktu sa Vama ?
4,36
4,57
4,76
Smatrate da bi se otpad trebao sakupljati svakih 7 dana uz nešto veću cijenu usluge Da/Ne?
Da-34%
Ne-66%
Da-7%
Ne-92
Da-31%
Ne-69%
Da li ste dovoljno informirani vezano uz usluge   zbrinjavanja otpada /mediji, obavjesti, web/?
4,58
4,62
4,61
Da li se kod zbrinjavanja otpada vodi računa o zaštiti okoliša ?
4,27
4,13
4.07
Općenita ocjena usluge i GKP PRE-KOM ?
4,41
4,44
4,61
ZBRINJAVANJE OTPADA - STATISTIKA ZA 2007. GODINU

Grad/Općina
Broj domaćinstva
Uključenih
%
Prelog
2304
2104
91,32
Sveta Marija
771
673
87,29
Donji Vidovec
492
368
74,80
Donja Dubrava
753
624
82,87
Goričan
920
890
96,74
Ukupno
5240
4659
88,91
23.01.2008. GKP PRE-KOM d.o.o. nastoji u organizirano sakupljanje otpada uključiti sva domaćinstva, te se u surdnji sa Gradom i Općinama nastoji povećati postotak uključenosti domaćinstva. Sva domaćinstva dužna su se uključiti u organizirano zbrinjavanje otpada (Zakon o komunalnom gospodarstvu), te ih i ovim putem pozivamo da to učine.
GKP PRE-KOM d.o.o.